วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

การจัดซื้อหมายถึง

การจัดซื้อ หมายถึง การดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบวัสดุและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นโดยมีคุณสมบัติ ปริมาณ ราคา และช่วงเวลา แหล่งจัดจำหน่าย การนำส่ง ถูกต้องตามที่ผู้จัดซื้อต้องการวัตถุประสงค์ในการบริหารการจัดซื้อนั้นเพื่อให้มีวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆเพียงพอต่อการผลิตของบริษัทและรักษา ควบคุม คุณภาพของวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการทำให้บริษัทได้วัตถุดิบในต้นทุนการจัดซื้อที่ต่ำป้องกันการซ้ำซ้อนในการจัดซื้อ และรวมถึงการหลีกเลี่ยงความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นต่อวัตถุดิบทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น: